Există alternativă la globalizarea neoconă!

MERITOCRAŢIA    D E O U M A N I S T Ă  VOCAŢIONALĂ

contra

TEHNOCRATISMULUI   DE  CARTEL,   MERCENAR

de Alexandru OBLU

Personal,refuz să cred că viitorul lumii are cap de mort şi suflet cibernetic,virtual! Aştept ultimul cuvânt al CONŞTIINŢEI SUPREME şi FAPTELE  LUMINII  SALE  FĂRĂ  DE  HOTAR, fiindcă sunt convins că: DACĂ NU E CONŞTIINŢĂ ,NIMIC  NU  E !

Din această perspectivă,noi Deoumaniştii  meritocraţi  credem că nu Corporatismul este post-modern şi post-uman, ci, DEOUMANISMUL VA FI POSTCORPORATIST !

Teoretic  vorbind,DEOUMANISMUL  MERITOCRATIC  a fost încadrat de catre Prof.univ.dr. Octavian SĂRBĂTOARE, de la Sydney,în familia „DACISMULUI  NeoZAMOLXIAN”,apoi  motivat ca  MIŞCARE  şi   Curent ideologic distinct,sub denumirea de „DACODEOUMANISM” (la Congresul al XV-lea ,internaţional, al DACOLOGIEI,de la Oradea -18-19 VIII,2014). Astfel, DEOUMANISMUL – în general-  şi DACODEOUMANISMUL  -în special-  CA PRODUS  DOCTRINAR  PROPRIU  AL  ACESTEI  PATRII (pe care o dorim în viitor reîntregită, sub numele de DACOLUMNIA),nu poate fi aplicat şi înfăptuit decât într-o DEMOCRAŢIE INTEGRALĂ  ŞI  INTEGRĂ, CARE  SĂ  PERMITĂ  AFIRMAREA  EFECTIVĂ  A PROIECTULUI  de GUVERNARE  MERITOCRATICĂ, PRINTR-O  MERITOCRAŢIE  VOCAŢIONALĂ  ADEVĂRATĂ ; ( şi vom vedea puţin mai jos ce înseamnă aceasta).

Facem aici apologia Ordinei Civice şi Meritocratice  care va  fi rodul unor gestionări,managerieri şi administrări  ale structurilor  comunitare  făcute de către OMUL ÎMBUNĂTĂŢIT,MERITOCRATUL.     Acesta este cel care, prin conştienţa lui îndumnezeită şi altruismul structural  al personalităţii sale, va asigura – (din posturile de coordonare pe care le onorează optim  prin  activităţile  în care se implică,în calitate de fruntaş ales al  obştii sociale)- realizarea progresului  şi  prosperităţii  armonioase a întregii sale colectivităţi  cetăţeneşti,adică fraternale !

După constatările  trăite şi verificate  în timp ale  Deoumaniştilor,DESPRE  MERITOCRAT şi MERITOCRAŢIE,în adevăratul sens al cuvintelor, NU SE POATE VORBI  decât  în DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ, INTEGRALĂ ŞI INTEGRĂ, PE CARE O CULTIVĂ ŞI PROPAGĂ  DOCTRINA & MIŞCAREA DEOUMANISTĂ .

Asta pentru că,ÎN  DEMOCRAŢIA SUROGAT,OCCIDENTALĂ,(zice-se REPREZENTATIVĂ),toate partidele  care-i susţin “specificul” se bat între ele pentru supremaţie,în fond pentru câştigarea puterii asupra societăţii,cu  scopul  de a-şi impune şi cultiva interesele şi priorităţile,astfel obţinând legitimitate formală pentru multitudinea de abuzuri şi ticăloşii comise,pentru care  au grijă să “nu mai apuce” a da socoteală, la final de mandat!

În DEMOCRAŢIA NOASTRĂ PARTICIPATIVĂ ,meritocraţii  aleşi să conducă obştile ori comunităţile de orice fel,sunt cei mai buni dintre membrii acestora şi nu urmăresc în nici un caz interesele de grup partinic al falşilor vopsiţi  simbolic,care au devenit trans-doctrinari  şi s-au  privatizat cu nesimţire,în ziua de astăzi. Meritocraţii Deoumanişti vocaţionali  consideră  perioada de mandat  nu ca pe o povară suplimentară, ci ca pe o responsabilitate CARE DISTINGE ŞI ONOREAZĂ,în plus,nepretinzând pentru aceasta discriminări pozitive ori derogări de la legea unică pentru toţi! Ei realizează în echipă un efort concertat, aducător  de fapte pozitive şi prosperitate pentru toţi,nediferenţiat în nici un caz.

Cine munceşte cinstit şi corect în această societate, NU POATE AVEA GRIJA  ZILEI DE MÎINE ,NICI EL NICI FAMILIA LUI!

În paralel,                                                                                                                                                                 TEHNOCRAŢII sunt  MERCENARI  AI CORPORAŢIILOR ŞI PRIVAŢILOR  CARE  LE  CUMPĂRĂ  EXPERTIZA,   doar PENTRU FOLOSUL LOR EXCLUSIV ŞI PENTRU PROFITUL PROPRIU,PERSONAL ,ORI DE GAŞCĂ !

–SE STRUCTUREAZĂ ,de la ei încolo “DEJAGĂŞKARII” ,care au mult mai puţină inimă cu suflet şi mult prea multe buzunare!!

DECI, FINALITATEA , ADRESABILITATEA  ŞI RECOMPENSAREA  PENTRU EXCELENŢA  LOR,APLICATĂ, FACE  DIFERENŢA  DINTRE  MERITOCRAŢI  ŞI TEHNOCRAŢI !!!

ACEŞTIA NU SE POT CONFUNDA,ÎN NICI UN CAZ  ŞI AŞA VA FI SĂ FIE  CÂT VA EXISTA  REALITATEA  SOCIALĂ  CARE  ÎI  EXPRIMĂ ŞI SUSŢINE  ÎN ACEST FEL !

(Urmăriţi  cu ce efecte dezastruoase ,asupra naţiei,se soldează guvernarea TEHNOCRATĂ a mercenarilor euro-atlantici  din  cuplul  sinistru  Johannis-Cioloş,impus românilor de Oculta Globală)…

Prin ce scriem în aceste pagini,noi nu instrumentăm convivii să comită  niciunde şi nicicum vreo altă revoluţie proletară,ori altfel de convulsii ale maselor  populare; noi nu ne adresăm pegrei sociale,mediilor lumpene,anarhice, sau  defavorizaţilor sorţii (precum au făcut-o marxist-leniniştii atei şi darwinişti,ca să-I mituiască pe  “copiii săraci şi sceptici ai plebei proletere” –(M.Eminescu-).

Însă,fară a fi elitişti,noi  VOM ÎNLOCUI  ELITELE – CARE N-AU  FOST NICIODATĂ POPOR-   cu cei mai buni MERITOCRAŢI din rândurile voastre,DESEMNAŢI ŞI ALEŞI DE VOI ,ÎN MOD INTEGRAL ŞI INTEGRU  DEMOCRATIC,  PENTRU REZULTATELE EXCELENTE, DEMONSTRATE  ÎN  EXERCIŢII  DE  PRACTICĂ ANTERIOARĂ, ca să coordoneze eficient bunul mers al societăţii, ÎN  CONTEXTUL GENULUI  DE DEMOCRAŢIE  REAL PARTICIPATIVĂ!

“Revoluţia DEOUMANISTĂ” este eminamente paşnică şi se produce prin ASCENSIUNAREA  CONŞTIINŢEI ÎNDUMNEZEITE   ÎN SPIRITUALITATEA  INDIVIDUALĂ COMPLEXĂ A PURTĂTORULUI .  Această Conştiinţă Îmbunătăţită  SE RĂSFRÂNGE,APOI;   ÎN ATITUDINEA  CONSECVENTĂ DIURNĂ  A  ACELUIA ,PRECUM  ŞI ÎN  ACŢIUNILE  LUI,INTRUTOTUL  CONFORME  CU  NUMITA  RĂSFRÂNGERE !   (Sub formă de CONVINGERI,CUTUME, CREDINŢE,VALORI ŞI IDEALURI!)

În  IMAGINARUL  DEOUMANIST,MERITOCRATUL  este cetăţeanul  de  înaltă  expertiză  profesională şi ocupaţională,deţinător şi de superbe calităţi  umane,care  e hăruit,pe lângă excelenţa în profesie ori specializare, inclusiv cu VOCAŢIA GENEROZITĂŢII,A  ALTRUISMULUI SOCIAL. Este omul care nu se simte bine dacă  nu face măcar un bine zilnic,iar răul nu-l provoacă niciodată cu intenţie! EL TRĂIEŞTE CLIPĂ DE CLIPĂ SUB LUMINA CĂLĂUZITORE  A  LUI  “DĂRUIND VEI DOBÂNDI” ŞI NUMAI  AŞA SE  CONSIDERĂ  OM ÎNTREG ŞI DEPLIN MULŢUMIT !!

Aceşti OAMENI ÎMBUNĂTĂŢIŢI  vor merge cu voi,în fruntea voastră,până-n pânzele albe,către viitorul dezirabil pentru care i-aţi  desemnat să vă fie  concetăţeni  îndrumători  şi convivi  implicaţi organic & afectiv în tot ce realizaţi împreună,pentru voi toţi,nediscriminând pe nimeni,în nici un fel,niciodată.

(Am ajuns în punctul în care cosiderăm foarte necesar să facem un scurt istoric restitutiv al rădăcinilor  MERITOCRATULUI  ŞI MERITOCRATISMULUI,pentru a elimina confuziile din acest areal,uneori avansate şi întreţinute de semidocţi infatuaţi ,care pretind că ei au inventat şi… “mintea cocoşului” şi “piciorul broaştei”,ca să nu mai vorbim de roată, de apa fiartă şi de “noaptea minţii”. De aici încolo,pentru  corecta  Dv.informare avem datoria să spunem că MERTOCRATUL şi MERITOCRAŢIA  au constituit practica socială încă de pe timpul lui ZAMOLXE ( desigur,”avant la lettre”). Ne arată aceasta,cu prisosinţă, LEGILE  LUI  BELAGINE , iar formularea şi instituirea conceptelor  “în sine”, au fost  născocite  şi expandate în lume de către înţeleptul chinez CONFUCIUS! Această ilustră personalitate  străveche a poporului prieten a fost primul care a teoretizat valorile în discuţie  şi i-a indrumat pe contemporani să le aplice în  mediile sociale ale prezentului lor.  Confucius,aşadar,a pus bazele concepţiei filosofice a  LEGALISMULUI  MERITOCRATIC,căruia,direcţionându-i  aplicarea,  i-a demonstrat inclusiv  superioritatea şi eficienţa,atât în timpul vieţii sale  cât şi după,vreme de multe sute de ani ,iar adaptat,actualizat,până  în zilele noastre.

Prin esenţializarea aproape identică în  definirea  Meritocratului şi a Meritocraţiei,urmate consecvent de aplicarea lor în practică,Umanismul Meritocratic Confuciaist  este în interferenţă majoră cu Umanismul nostru  Îndumnezeit,de substanţă Zamolxiană! În fond,DEOUMANISMUL  nu este nimic altceva decât NEOZAMOLXIANISM  DE  FRONT,de linia întâia,cu rădăcini în aceeaşi antichitate morală, comună!

IAR  LEGALISMUL MERITOCRATIC  şi derivatele sale au  mai fost folosite şi aplicate ,ca bază teoretică, ori practică, în social, consecvent ori inconsecvent, de către mari personalităţi precum: Han FEIZI,Shang YANG,Gighis HAN,Alexandru cel Mare-MACHEDON- ,VOLTAIRE,Napoleon BONAPARTE,etc. iar  în “Minunata Lume Nouă”(Aldous Huxley) au  fost îmbraţişate – din păcate mai mult teoretic – de către preşedintele Thomas JEFFERSON. (Celelalte abordări,ale actualităţii, sunt intenţionat deformate si falsificate de oculţii neo-liberali,cei  “din fruntea bucatelor”,astăzi)…

Prin această extrem  de succintă prezentare a subiectului generator al paginilor de faţă,  sperăm să vă fi convins că MERITOCRATUL şi MERITOCRAŢIA  au rădăcini străvechi  şi  ilustre,cu începuturi practice inclusiv  pe alte coordonate ,ELE NEFIIND ,ÎN NICI UN CAZ,  INVENŢII  ALE PĂUNILOR  noştri prezenţi,de acasă,OBEDIENŢI  VOPSELELOR CORPORATISMULUI DIN  AFARĂ,MAI ALES!

În fond şi în profunzime, MERITOCRATISMUL  fluturat de ei nu este nimic altceva decât TEHNOCRATISM  şi ATÂT! Prin practica tehnocratului expert,mercenar, (aşa cum am mai spus),prosperă  exclusiv privatul,iar expertiza primului poate fi adesea amorală şi imorală,pe când  expertiza meritocratului Deoumanist este atât etică cât şi morală,în permanenţă,peste tot,la toate nivelele !

AŞADAR, DEOUMANIŞTII   MERITOCRAŢI,AI LEGALISMULUI , NU POT AVEA NIMIC ÎN COMUN CU TEHNOCRAŢIA  DIVERSIONIST  CORPORATISTĂ ,NEOCONĂ,pentru că aceasta (relaţia lor) este apanajul exclusiv al deciziilor particulare ,în funcţie de interesele personale sau de grup asemeni, ale stăpânului angajator,care, “el dictează muzica , tot el plăteşte lăutarii şi tot el ridică singur, potul” …)

 

Prin implicarea profesională şi afectivă totală a meritocratului Deoumanist, acesta furnizează familiei sale  sociale  prosperitate şi siguranţă în calitatea vieţii  comune, pe termen lung!!

Folosindu-se  acest tip de practică,în statele care au abordat-o,atunci, A FOST ABOLITĂ,ACOLO,ARISTOCRAŢIA – ca tradiţie conducătoare  a  elitelor  sale, purtătoare,zice-se, de “sânge albastru”-(reptilian?)

Cel mai apropiat de noi exemplu în timp ,pe acest sens,îl furnizează  atitudinea fostului  preşedinte american Thomas Jefferson,(ceva mai devreme pomenit în context),care considera că: “Preocuparea unui caracter uman hărăzit unei asemenea preocupări  ocupaţionale (n.n. – e vorba despre conducerea societăţii) trebuie să aibă dominantă IDEEA ŞI COMPORTAMENTUL (vocaţional) DE  A FACE BINELE PUBLIC”.

Din exemplul citat, putem deduce  că, MERITOCRAŢIILE cultivă dintotdeauna,pentru guvernările proprii, doar personalităţile  patrioţilor integri ,experţi profesionişti ,posesori de  caractere oneste,realiste,cu sensibilităţi creative mobilizate pentru binele neamului,pe  cei  mai proeminenţi dintre MERITOCRAŢI !

-În configuraţia  acoperirii cu fapte a acestor  deziderate şi principii, meritocratul nostru va practica  OMENIA PROFESIONISTĂ (recte VOCAŢIONALĂ),consacrată binelui public, local ori naţional,

-pe  când tehnocratul  mercenar slugareşte doar pentru egoismul său şi al angajatorilor săi ,ÎN EXPRESIA PROFITULUI RECIPROC !

Pâna la urmă exerciţiile de guvernare tehnocrată se vadesc a fi  doar practici  banditeşti de supunere şi exploatare  a maselor populare (vezi simbioza cozilor de topor posdecembriste cu păpuşarii euro-atlantici,de la noi,CONSTITUENŢI ai unor  cârdăşii  deplorabile,DE HAITE, ce au făcut,în aceşti ani de capitalism sălbatic,ca România să fie păgubită mai mult şi mai crunt decât au făcut-o  cele două războaie mondiale)!  În felul acesta,tehnocraţii din guverne (e adevărat –  nu în efectiv complet,pentru că s-au mai semnalat şi excepţii),au manipulat şi controlat hoţeşte şi discreţionar pe subordonaţi,”executându-i”în chip mafiot si adeseori criminal, ASTFEL CONSOLIDÎND  ÎN FAPT UN SISTEM CORUPT ŞI MULTIPLU CANCERAT,PROFUND  ANTIUMAN  ŞI  ANTIROMÂNESC ,ÎN  PROPRIA  NOASTRĂ   ACASĂ !

ŞI ESTE DE ŞTIUT  FOARTE BINE CĂ MERCENARII  TEHNOCRAŢI NU CONDUC ;

EI EXECUTĂ ORDINELE  STĂPÂNILOR DE SCLAVI,  PRETUTINDENI ŞI DINTOTDEAUNA !

Iar “guvernările” lor din aceste vremuri au fost ,în fond, peste tot,(dar dominant ÎN U.E. ),doar dictaturi de tip fascistoid şi mafiot,deghizate într- democraţie iudeo-creştină correct-politică, una care a creat NEO-SOVIETELE BUBEI NEGRE ,înlocuitoare de succes a LAGĂRUL CIUMEI ROŞII  a lui papaşa Marx & Lenin, de această dată cu capitala  la Bruxelles.

Problema este că, pentru  o aşa bună reprezentare a statelor care i-au trimis în parlamentul Noului Babylon -unde cei acreditaţi nu fac nici macar prezenţă pentru salariul lor de 12 000 euro pe lună- UNII,(CEI MAI LUCIZI ŞI REALIŞTI DINTRE TURMAŞII S.U.E.) au început să facă BREXIT,să spargă,adică, infama  cârdăşie,pentru a-şi recăpata identitatea statală şi naţională! Culmea:acum vrea să urmeze BREXITUL  şi  AUSTRIA …

( DĂ,DOAMNESĂ SE PRINDĂ ŞI LA  NOI)!

ÎN FELUL ACESTA TREBUIE SĂ STAŢI PE APROAPE,ROMÂNII MEI  ŞI SĂ VĂ  LUAŢI ,de data aceasta, DUPĂ “PERFIDUL ALBION”!  ORI SĂ VĂ ASOCIAŢI  ÎN  NĂZUINŢE CU MINUSCULA  POPULAŢIE  A ISLANDEI, PRIMA DEMOCRAŢIE PARLAMENTARĂ A EUROPEI,care are O DEMNITATE URIAŞĂ,iar de când s-a decuplat de la “ţâţa  cu lapte şi cu miere, otrăvite”, ale “Comunităţii europene”,prosperă  intr-o veselie !!

-HAIDEŢI,DECI,  SĂ  APRINDEM  URGENT, ÎN ALTARELE  INIMILOR, FURNALELE DUREROASEI  CONŞTIINŢE  A  FILONULUI   DAC, PENTRU A PUTEA RĂZBI  SĂ FIM  NOI ÎNTÂIA NAŢIE DIN SUD-ESTUL EUROPEI CARE – SI SALVEAZĂ SUFLETUL  DE LA ÎNECUL GLOBALIZATOR !!!

ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU, fiindcă, DACĂ SE POATE  “QVOD LICET JOVIS,pentru alţii,

trebuie să I se permită IDEM şi umilului nostru BOVIS “!!!!  (Scuzaţi  transferul  de sens al dictonului latin, într-un limbaj mai puţin academic şi mai corect tradus,rog frumos).

DESCHIDEŢI  porţile   timpului  MERITOCRAŢILOR  VOCAŢIONALI AI DEOUMANISMULUI,OAMENI BUNI,CA  SĂ  SALVEZE  ŞI SĂ PURIFICE  EI CU VOI  RUMUNIA, pentru că  N-A ÎNGHEŢAT ŞI NU S-A STINS  DELOC,NICIODATĂ ,ÎN VATRA ALTARULUI  SĂU   ANCESTRAL, CLOCOTUL SÂNGELUI  LUI  ZAMOLXE  !

PE CAI, DRAGILOR,PENTRU  A  REUŞI  SĂ FACEM OPTIMĂ LUMEA NOASTRĂ,PÂNĂ NU NE ÎNSCLAVIZEAZĂ  POST –OAMENII  BESTIALIZĂRII NEOCONE  !!!!!

LA LUCRU,DECI,PREA BUNI CONCETĂŢENI,PENTRU CĂ AVEM DE INFĂPTUIT  ACASĂ O RENAŞTERE ŞI NU DE-NSÂNGERAT O REVOLUŢIE !!!

AHO ŞI  ZĂU, DOMNULUIZĂU,FRAŢILOR,fiindcă tot suntem  în apropierea vremii când vin colindătorii să ne vestească şi să ne ureze UN AN MAI BUN !!

 

Comentarii

comments

Leave a Reply