RUGĂCIUNEA MERITOCRATĂ
Doamne Dumnezeule, judecă-mă cu dreptate, dă-mi ceea ce MERIT, după sufletul, gîndurile şi faptele mele !
SALUTUL MERITOCRAT: “CU DUMNEZEU ÎNAINTE”
Semn de identificare a meritocraţilor: degetul arătător de la mîna stîngă sau dreaptă, orientat în sus, arătînd spre cer.
DEFINITIA ORDINULUI MERITOCRATIEI
Ordinul Meritocraţiei este o asociaţie de oameni liberi ce conlucrează şi se întrajutorează, care au ca scop comun progresul societăţii, lupta împotriva Noii Ordini Mondiale masonice şi implementarea unui nou sistem social şi economic, real democratic, profund umanist, MERITOCRAŢIA, avînd la temelie Constituţia Meritocrată.
Scopurile fundamentale ale Ordinului Meritocraţiei sînt:
• ÎNTRAJUTORAREA, AJUTORUL RECIPROC AL MEMBRILOR SĂI
• LUPTA ÎMPOTRIVA NOII ORDINI MONDIALE MASONICE
• ADOPTAREA CONSTITUŢIEI MERITOCRATE
REGULAMENT ORDINUL MERITOCRAŢIEI
1. Ordinului Meritocraţiei activează LA NIVEL MONDIAL şi din punct de vedere legal este organizat sub umbrela Fundaţiei Primo.
2. Statutul de mebru al Ordinului se obţine prin cerere scrisă tipizată. La primirea în ordin, fiecare membru primeşte titlul de cavaler.
3. Cererea de acceptare în Organizaţie cuprinde:
• nume, prenume
• adresa
• telefon
• email
• sponsor (acolo unde e cazul) cu date de identificare (nume şi serie membru)
• Fiecare membru NOU primeşte un card cu serie de forma: LOCALITATE-SERIE:128/BV/14.06.2016/175-24.087
128 – număr de membru al sponsorului (şefului de grupa)
BV – judeţ
14.06.2016 – data primirii în Organizaţie
175 – numărul de membru local
24.087 – numărul de membru naţional
4. Condiţia esenţială de a deveni membru al Ordinului este ca solicitantul să nu fi fost vreodată condamnat pentru furt şi alte fapte asimilate furtului (jaf, tîlhărie, delapidare, etc.), acte de violenţă, corupţie, trafic de influenţă, trădare de ţară, viol, crimă, înşelăciune. În cazul în care membrul Ordinului înfăptuieşte una din aceste fapte, respectivul îşi pierde automat statutul de membru şi grupul din care face parte, îl va înlocui cu un alt nou membru.
5. Statutul de membru al Ordinului poate fi pierdut prin decizia uneia dintre organizaţiile din care face parte membrul respectiv, prin vot democratic şi această decizie trebuie aprobată în baza unui proces verbal de către Consiliul de Integritate
6. Din ordin pot face parte femei şi bărbaţi ce au împlinit vîrsta de 18 ani.
7. Preşedintele Fundaţiei Primo este şi preşedintele Ordinului Meritocraţiei, funcţie cu valoare onorifică. Conducătorul administrativ al Ordinului la nivel naţional este ales din rîndul cavalerilor cu rangul cel mai înalt, cu ocazia Congresului Naţional.
8. Statutul de membru al Ordinului este dovedit prin CERTIFICAT emis de Fundaţia Primo.
9. Fiecare membru al Ordinului Meritocraţiei achită o cotizaţie de 120 lei sau 24 euro/an (10 lei sau 2 euro/luna) în contul Fundaţiei Primo care foloseşte resursele financiare pentru administrarea şi promovarea Ordinului.
10. Cotizaţia se achită la intrarea în organizaţie pentru lunile rămase din an după care în luna ianuarie pentru tot anul în curs.
11. Fiecare cavaler primeşte la momentul intrării în Ordin un card, o insignă, 5 abţibilde cu simbolul MERITOCRAŢIEI, 100 flyere şi DVD MERITOCRAŢIA care conţine:
• Cartea “Meritocraţia şi Meritocratismul”
• Constituţia Meritocrată
• Regulamentul Ordinului Meritocraţiei
• Flyerul în format digital
• Strategia
• Filmul “Revoluţia Mondială”
12. DREPTURILE MEMBRILOR
• să beneficieze de dreptul la întrajutorare cu toţi membri grupului din aceeaşi localitate
• să beneficieze de ajutor din partea tuturor celorlalţi membri pe linie ierarhică, în funcţie de gravitatea situaţiei care e decisă la nivel de comandant de grup ierarhic superior
• ajutor conjunctural doar dacă poartă insignă de membru al ordinului.
• ajutor conjunctural dacă face semnul organizaţiei şi este recunoscut
• dreptul de promovare în rang pînă la cel mai înalt nivel, pe bază de merit
• dreptul de promovare pînă la cel mai înalt nivel pe bază de alegeri democrate
• dreptul de a ieşi oricînd din Organizaţie în baza unei simple cereri, fără a fi obligatorie justificarea
• dreptul de a aduce membri noi ÎN NUMĂR NELIMITAT
• să păstreze secretul cu privire la propria apartenenţă la Organizaţie
• dreptul de a se transfera de la o grupa la alta prin demisie şi reînscriere (semnare de adeziune nouă)
• dreptul de a beneficia de diverse avantaje şi discounturi facilitate de la nivel central
13. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
• să participe la întrajutorarea celorlalţi membri de grupa din localitate
• să-şi ajute “fraţii” în chestiuni şi evenimente conjuncturale după identificare prin semn sau insignă
• să achite cotizaţia
• să nu dezvăluie apartenenţa la Organizaţie a altor membri
• să participe la şedinţele de grup ale Organizaţiei
• în funcţie de grad să îşi îndeplinească obligaţiile organizatorice
• să promoveze principiile MERITOCRAŢIEI şi să aducă noi membri
• să ţină în permanenţă legătura cu şeful ierarhic
• să nu murdărească numele Organizaţiei prin fapte nedemne
• să facă cinste Organizaţiei prin comportamentul sau în societate şi familie
• să facă diligenţele necesare pentru ca cei 2% din impozitul datorat statului să fie redirecţionat către Fundaţia Primo. Cavalerul care îndeplineşte această cerinţă nu mai e obligat la plata cotizaţiei pe anul în cauză.
14. Modalităţile de comunicare în Organizaţie de la nivelul superior la inferior se face prin:
• emisiunile ACTUALITATEA ROMÂNEASCĂ,
• web site: meritocraţia.ro,
• facebook: meritocraţia.ro
• revista “MERITOCRAŢIA”,
• radio “MERITOCRAŢIA”.
15. OBIECTIV GENERAL PENTRU TOŢI MERITOCRAŢII: Identificarea la nivel local şi judeţean a unor persoane care să ne poată ajuta cu mijloace de tipărire, replicare şi producţie publicitară. Trebuie să fim pregătiţi în orice clipă de momentul în care vom fi interzişi şi pe internet. Trebuie să fim pregătiţi a activa în ilegalitate şi a comunica între noi şi cu restul cetăţenilor prin intermediul unor afişe, ziare, flyere.
16. Membrii Organizaţiei vor intra în afaceri frăţeşti cu ceilalţi membri ai Organizaţiei, vor forma o comunitate de afaceri preferenţială între membri Organizaţiei. Oricine va avea de dezvoltat o afacere, de vîndut sau de cumpărat ceva, va PUTEA FOLOSI GRATUIT SITE-UL ORGANIZAŢIEI. În acest scop va fi folosită infrastructura deja creată a site-ului www.meritopiata.ro.
17. La nivelul fiecărei filiale locale trebuie să existe MINIM 1 ABONAMENT LA REVISTA “MERITOCRAŢIA”
18. Celula de bază a Ordinului este GRUPA de cîte 10 membrii
19. Cel ce formează un grup complet de 10 cavaleri plătitori a cotizaţiei şi este liderul grupului, va obţine gradul de CAPORAL
20. Fiecare cavaler poate face parte din “n” grupuri (nelimitat) – unul poate fi cel în care a fost primit în Ordinul Meritocraţiei şi încă “n” create de el în calitate de şef de grup. În cazul în care un cavaler alege să îşi formeze propria grupă, el poate solicita ieşirea din grupa în care nu e şef de grupă.
21. Orice cavaler poate cere sprijinul grupurilor din care face parte în probleme personale şi grupul e obligat să se mobilizeze în sprijinul său. Un CAVALER poate beneficia de sprijinul grupului şi în cazuri speciale poate solicita sprijin ierarhic superior de la PLUTON, COMPANIE. etc.
22. Fiecare cavaler al Ordinului este deţinătorul unui grad. La intrarea în Ordin, gradul de simplu cavaler. Cel ce este mebru într-un grup (cavaler), dar îşi mai formează şi el un grup (complet) de 10 în care el e şef de grup, devine CAPORAL. Apoi, gradul îi poate creşte pe măsură ce construieşte grupe noi.
23. În clipa în care un membru are grad de caporal în 3 grupe complete, cele 3 grupe se constiuie într-un pluton, iar conducătorul plutonului va promova la gradul de PLUTONIER. Pentru fiecare grupă va fi ales în mod democratic un nou şef de grupă.
24. Un pluton poate fi format şi din 3 grupe cu CAPORALI diferiţi dacă aceştia din urmă se hotărăsc să se unească într-un pluton şi cei 3 caporali îşi aleg în mod democratic un şef de pluton ce va deveni PLUTONIER. PLUTONIERUL va fi şef de pluton, dar rămîne membru al grupei sale iniţiale şi se alege un nou şef al grupei din care provine. Se va putea completa grupa cu un nou membru.
25. Orice promovare în grad se poate realiza prin merite proprii (construcţie personală) sau prin alegeri democrate.
26. Gradul nu se poate pierde decît prin ieşirea din Organizaţie.
27. Odată cu înaintarea în grad, se vor organiza alegeri la fiecare nivel pentru înlocuirea celui promovat în grad.
28. NU SE POATE SĂRI PESTE GRAD ŞI NU SE POATE OCUPA UN GRAD ALTFEL DECÎT PRIN MERITE PERSONALE SAU ALEGERI DEMOCRATE.
29. Dintr-o grupă poate face parte doar cel mult un membru dintr-o localitate diferită de a şefului de grupă (caporalului).
30. Minim 3 grupe din aceeaşi localitate formează un pluton, condus de un PLUTONIER.
31. Minim 3 plutoane formează o COMPANIE care îşi alege în mod democratic şeful ce va deţine gradul de SERGENT.
32. Companiile pot fi formate doar din plutoane aparţinînd aceleiaşi localităţi.
33. Minim 3 companii unite formează un batalion, iar şeful de batalion se alege democratic prin votul şefilor de companii. Şeful de batalion va deţine gradul de LOCOTENENT.
34. Batalioanele pot fi formate doar din companii aparţinînd aceluiaşi judeţ.
35. Minim 3 batalioane formează un regiment, iar şeful de regiment va dobîndi gradul de CĂPITAN.
36. Regimentele pot fi formate doar din batalioane aparţinînd unor judeţe învecinate.
37. Minim 3 regimente unite formează o armată, iar şeful de armată va deveni MAIOR.
38. Armatele pot fi formate doar din regimente aparţinînd aceleiaşi regiuni (Moldova, Valahia, Transilvania).
39. Şeful tuturor armatelor dintr-o ţară e COLONEL.
40. Şeful tuturor armatelor dintr-un continent e MAREŞAL.
41. Şeful Ordinului Meritocraţiei mondiale e GENERAL
42. Evidenţa întregii organizaţii cu ramurile sale este ţinută de FUNDAŢIA PRIMO (la nivel global) şi de fiecare şef de filiala pe reţeaua lui.
43. Fiecare membru care a creat 3 grupe (un pluton), toti cei 28 de cavaleri cu cotizaţia la zi, primeşte din partea Fundaţiei Primo o primă de 300 euro. Preşedintele Fundaţiei Primo, angajaţii Fundaţiei Primo şi membrii Consiliului de Integritate nu pot beneficia de această primă.
44. Obţinerea gradului de PLUTONIER este condiţionată de susţinerea unui test care să dovedească stăpînirea noţiunilor generale legate de doctrina meritocrată. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise din Regulament, Principiile NOM şi Principiile Meritocraţiei.
45. Obţinerea gradului de sergent presupune şi trecerea unui test de cunoaştere a “Constituţiei Meritocrate”.
46. Obţinerea gradului de locotenent presupune şi trecerea unui test de cunoaştere a doctrinei meritocrate conform cărţii “Meritocraţia şi Meritocratismul”
47. Obţinerea gradului de căpitan presupune şi absolvirea unui curs de cunoaştere a strategiei Ordinului Meritocraţiei.
48. ALEGEREA COMANDANŢILOR:
Criteriul principal în alegerea comandantului la orice nivel se face pe baza de merit care este cel mai fidel exprimat de grad. În cazul a doi sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi grad, diferenţierea se face pe bază de vot a cavalerilor componenţi la nivel de structură organizatorică, prin apreciere a activităţii, notorietăţii, moralităţii, înţelepciunii candidatului.
49. Fiecare localitate şi judeţ îşi alege un şef dintre comandanţii cei mai înalţi în grad.
50. Deciziile la diverse nivele se iau în şedinţe la care participă şefii grupelor locale, judeţene sau naţionale, după caz. În cazul unor decizii la nivel judeţean, comandanţii locali exprimă punctul de vedere majoritar al filialei din care provine, în baza unei şedinţe şi un vot desfăşurat în prealabil şedinţei la nivel judeţean. Fiecare şef de filală judeţeană reprezintă la nivel naţional voinţa exprimată prin vot de către comandanţii filialelor locale din judeţul din care provine.
51. Fiecare filială locală trebuie să se întrunească cel puţin o dată la 6 luni. Filialele judeţene trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe an. Şeful de filială judeţeană sau Preşedintele Fundaţiei Primo pot convoca şedinţa la nivel judeţean.
52. Preşedintele Fundaţiei Primo poate convoca în situaţii de urgenţă, Congres Naţional excepţional.
53. ALEGERILE MERITOCRATE
O dată la 4 ani are loc un Congres Naţional, în luna septembrie, la care participa cîte maxim 4 delegaţi aleşi dintre reprezentanţii fiecărui judeţ.
În luna ianuarie – martie au loc alegerile locale care îşi aleg ŞEFUL LOCAL pentru 4 ani şi acesta va reprezenta filiala locală la Congresul Judeţean
În intervalul aprilie – iunie are loc Congresul Judeţean unde se alege şeful judeţean pentru următorii 4 ani şi cei 4 reprezentanţi la Congresul Naţional.
O dată la 5 ani are loc un Congres Mondial la care participă şefii naţionali.
55. Congresul Mondial îşi alege prin vot un GENERAL dintre şefii de filiale continentale.
56. În fiecare ţară, la nivel de conducere naţională, sub directă îndrumare a şefului de Ordin Naţional funcţionează Consiliul de Integritate. Consiliul de Integritate este format din preşedinte care este şeful filialei naţionale şi 5 membri selectaţi de către preşedintele Fundaţiei Primo dintre cei mai vechi şi mai înţelepţi membri ai Ordinului.
57. ROLUL CONSILIULUI DE INTEGRITATE:
• de a organiza testele de grad şi funcţie.
• de a judeca propunerile de excludere care pot veni de la o filiala locală, o filiala judeţeană sau un membru cu grad de ofiţer (locotenent, căpitan, maior, colonel).
• de a soluţiona diferendele dintre membrii Ordinului
• de a aduce modificări Regulamentului
• de a destitui şefi de filiale
58. Orice şef de filiala poate fi destituit (fără a-şi pierde gradul) prin Congres extraordinar solicitat Consiliului de Integritate de minim 75% dintre membri cu rang de la sergent în sus al respectivei filiale.
59. IEŞIREA DIN ORGANIZAŢIE se poate face:
• prin deces
• la cerere în baza unei cereri (nu e necesară motivarea)
• prin excludere (decisă de filiala de care aparţine şi adusă la cunoştinţa Consiliului de Integritate).
60. Orice ieşire din Organizaţie va fi compensată de către grupul din care făcea parte cel ieşit.
61. Ordinul funcţionează în baza Regulamentului General.
62. Semnul de recunoaştere secret între membri Ordinului e degetul arătător al oricărei mâini arătînd în sus (spre Dumnezeu). Orice mebru care face semnul, o face în speranţa de a fi recunoscut de către celălalt sau ceilalţi.
63. Membrii Ordinului sînt obligaţi să se întrajutoreze(fără încălcarea legii) după ce s-au recunoscut ca fiind colegi indiferent de grad sau funcţie, apartenenţa la un grup sau filială.
64. Insignele de grad reprezintă litera “M” şi în funcţie de grad pot fi făcute din diferite materiale:
• insignă de cavaler
• insignă de caporal
• insignă de plutonier
• insignă de sergent
• insignă de locotenent
• insignă de căpitan
• insignă de maior
• insignă de colonel
• insignă de general
65. Fiecare membru deţine un card de membru, un grad sub formă de insignă şi eventual o funcţie de şef local, judeţean sau naţional reprezentat de o panglică albă pentru şefii locali, albastră pentru cei judeţeni şi roşie pentru şeful naţional.
66. Ordinul Meritocraţiei nu poate fi dizolvat, nu poate fi desfiinţat prin decizia nicunui muritor sau autorităţi.